Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemene bepalingen

 1. RT Rolstoeltechniek houdt zich bezig met het leveren van goederen en diensten voor de revalidatie technische branche in de ruimste zin van het woord.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten/betrekkingen tussen RT Rolstoeltechniek en degenen, met wie RT rolstoeltechniek een overeenkomst heeft afgesloten. (afnemer)
 3. Tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst, zijn andere algemene voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst.
 4. Toepasbaarheid van eventuele algemene voorwaarden van de afnemer is uitgesloten, tenzij RT Rolstoeltechniek schriftelijk heeft verklaard dat zodanig andere voorwaarden van toepassing zullen zijn

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand na bestelling van de afnemer
 2. Indien er aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen gedaan zijn na de totstandkoming van de overeenkomst, binden die RT Rolstoeltechniek slecht alleen indien deze schriftelijk zijn bevestigd door RT Rolstoeltechniek.
 3. Gemaakte offertes door RT Rolstoeltechniek zijn geheel vrijblijvend en geldig voor de duur van 30 dagen na de datum van de offerte, tenzij de termijn anders is aangegeven.

Artikel 3: Prijzen, levering en betaling

 1. Leveringen vinden plaats af fabriek, tenzij anders overeengekomen. Incoterms 2010 zijn van toepassing.
 2. Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Andere heffingen zoals verzendkosten, administratiekosten, inklaringskosten, in- en uitvoerrechten/belasting, consulaatkosten ed. worden apart vermeld.
 3. De leveringstermijn van goederen wordt door RT Rolstoeltechniek steeds bij benadering opgegeven en kan dus niet als fatale termijn worden beschouwd. Hoezeer RT Rolstoeltechniek er alles aan zal doen om de levering binnen de overeengekomen termijn te realiseren
 4. Indien de levertermijn zoals overeengekomen niet kan worden gehaald zal RT Rolstoeltechniek de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 5. Betaling geschied voor of bij aflevering, tenzij anders overeengekomen.
 6. Indien de koper in gebreke blijft met betrekking tot de betaling door hem het aan RT Rolstoeltechniek verschuldigd bedrag, is de afnemer over het achterstallige bedrag de wettelijke rente verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand zal gelden.
 7. Zolang geen volledige betaling van de openstaande facturen en eventuele rente- en incassokosten heeft plaats gevonden, blijven de geleverde goederen eigendom van RT Rolstoeltechniek tot dat de volledige betaling is geschied. De goederen kunnen te allen tijde teruggevorderd worden bij aangetekend schrijven door RT Rolstoeltechniek. De afnemer is dan verplicht om na ontvangst van de aangetekende brief de goederen binnen 5 werkdagen franco terug te zenden, dan wel de resterende schuld of het resterende gedeelte van de totale schuld binnen 5 werkdagen te voldoen.

Artikel 4: Garantie/aansprakelijkheid

 1. RT Rolstoeltechniek geeft op geleverde goederen een garantietermijn van 6 maanden na datum aankoop.
 2. Garantie op door RT Rolstoeltechniek vervaardigde speciale aanpassingen is voor de duur van 6 maanden na datum, mits de door de afnemer opgegeven specificaties van de speciale aanpassing niet afwijken van het origineel.
 3. Garantiebepalingen zijn niet van toepassing op arbeidsloon en eventuele transport- en voorrijkosten.
 4. Garantiebepalingen zijn niet van toepassing op schade ten gevolge van onzorgvuldige behandeling van het product.
 5. RT Rolstoeltechniek heeft de vrijheid de garantiebepalingen eenzijdig te wijzigen, mits schriftelijk kenbaar gemaakt aan de afnemer.
 6. RT Rolstoeltechniek is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect voortvloeiend uit of betrekking hebbend op het gebruik, verkoop of verspreiding van de producten. De afnemer dient RT Rolstoeltechniek schadeloos te stellen, te beschermen tegen en te vrijwaren voor alle vorderingen in dit opzicht.

Artikel 4.1: Maatwerk ten aanzien van de MDR-wetgeving

 1. RT Rolstoeltechniek levert maatwerk in naam van de opdrachtgever
 2. De opdrachtgever zal te allen tijde verantwoordelijk- alsmede eigenaar van het aangepaste eindproduct blijven.

Artikel 5: Herroeping bij levering van producten

 1. De afnemer heeft bij de levering van producten de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van reden gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van levering, tenzij anders afgesproken.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig met het geleverde product en diens verpakking omgaan. Indien de afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt dient hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan RT Rolstoeltechniek te retourneren.

Artikel 6: Herroeping bij leveren van diensten

 1. De afnemer heeft bij het leveren van diensten de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. De afnemer zal om gebruik te kunnen maken van zijn herroepingsrecht, zich richten naar de door RT Rolstoeltechniek bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies

 

 

Artikel 7: Herroepingskosten

 1. Ten hoogste de kosten van de retourzending zijn voor rekening van de afnemer indien deze gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.
 2. Eventuele gedane betalingen aan RT Rolstoeltechniek zullen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping en terugzending worden terug betaald.

 

Artikel 8: Uitsluiting van herroepingsrecht

 1. Producten en/of aanpassingen die door RT Rolstoeltechniek tot stand zijn gekomen in overeenkomst met de specificaties van de afnemer.
 2. Producten en/of aanpassingen die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
 3. Producten die door hun aard niet retour kunnen worden gezonden.

Artikel 9: Overmacht

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van RT Rolstoeltechniek opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2maanden en de verplichtingen door RT Rolstoeltechniek niet kunnen worden nagekomen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van en schriftelijke kennisgeving aan de ander, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 10: Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen RT Rolstoeltechniek en de afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.